ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

 

Το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ενότητα αφορά χρήσιμα έντυπα τα οποία αφορούν εν γένει στη δόμηση. Περιλαμβάνεται το γενικό νομικό πλαίσιο δόμησης, κανονιστικά κείμενα αλλά και χρήσιμο υλικό για διάφορες περιπτώσεις.

Επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα για να δείτε το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας χωριστά:

Facebook Twitter Google+ Pinterest
  1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  3. ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
Υπουργική απόφαση Μελετών Στατικής Επάρκειας Ν.4495/2017 (Απαιτήσεις & Περιεχόμενο)     **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.16ΜB        

Διαδικασία και δικαιολογητικά Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ΕΕΜΚ)     **2018**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.16ΜB        

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Ν.4495/2017 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΑΔΕΙΕΣ)     **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.62ΜB        

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) - Ν.1577/1985 όπως τροποποίηθηκε από Ν.2831-2000Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.46ΜB 

ΝΕΟΣ Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) - Ν.4067/2012     **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.46ΜB 

Κτιριοδομικός Κανονισμός - ΦΕΚ59Δ΄ / 30-01-1989Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.25ΜB        

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) 2000Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.98ΜB        

Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) 2000Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 2.22ΜB        

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - ΦΕΚ407Β΄ / 09-04-2010Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.42ΜB        

Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος οικοδομών - ΦΕΚ795Δ΄ / 08-07-1993Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.08ΜB        

ΝΕΟΣ τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, έλεγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις - Ν.4030-2011Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.31ΜB

Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης - Ν.3843-2010Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.12ΜB        

Ίδρυση - λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων - Ν.3325-2005Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.49ΜB        

Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) 2011 Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 4.30ΜB        

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) - ΦΕΚ315Β΄ / 1997Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.28ΜB        

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΚΤΧ) 2008 Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 3.49ΜB        

Όροι δόμησης γηπέδων εκτός σχεδίου - εκτός ορίων οικισμών - ΦΕΚ270Δ΄ / 24-05-1985Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.13ΜB        

Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων - ΦΕΚ289ΑΑΠ / 04-11-2011      **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.10ΜB        

Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις - Ν.2971-2001Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.25ΜB        

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων - ΦΕΚ32Α΄ / 17-02-1988Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 2.63ΜB        

Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας - ΦΕΚ212Α΄ / 29-08-1996Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.85ΜB        

Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου - Ν.4014-2011Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.34ΜB        

Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης- Περιβαλλοντικό ισοζυγίο - ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - Ν.4178/2013       Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.49ΜB   

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας - Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά (2013)          **ΝΕΟ**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.25ΜB        


Οδηγός Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ (2018)   **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.84ΜB           

Σχεδιασμός Φερουσών Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα βάσει ΕC2 (στα Ελληνικά)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.48ΜB           

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών βάσει EC3 (στα Ελληνικά)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.63ΜB           

Αντισεισμικός Σχεδιασμός με EC8 για κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (στα Ελληνικά)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.05ΜB           

Fire design of Steel Structures (στα Αγγλικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 6.21ΜB           

Galvanized Steel Framing for Residential Buildings (στα Αγγλικά) / Steel Framing Institute (AISI)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.06ΜB           

Introduction to the Finite Element method (στα Αγγλικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.17ΜB           

Κατασκευές από Φέρουσα τοιχοποιία - Κανόνισμός, βλάβες, αποκατάσταση (στα Ελληνικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 4.76ΜB           

Low energy steel house (στα Αγγλικά) / Technical Steel Research - European Commission Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 4.84ΜB           

Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας μέσω Θερμομόνωσης (στα Ελληνικά) / Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.33ΜB           

Pushover analysis for performance based seismic design (στα Αγγλικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.40ΜB           

Detailing for seismic rehabilitation of concrete members with fiber reinforced polymers (στα Αγγλικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.95ΜB           

Soil Mechanics and Foundations (στα Αγγλικά) Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 1.17ΜB           

Σκυροδέτηση υπό χαμηλή θερμοκρασία (στα Ελληνικά) / ΣΠΜΕ - Τεχνική οδηγία Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 3.69ΜB           

Structural use of Timber - Design and construction  (στα Αγγλικά) / DIN 1052Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 2.40ΜB           

Basic Structural Dynamics and Seismic Analysis (στα Αγγλικά)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.35ΜB   

Design rules for cold formed hollow sections (στα Αγγλικά) / European Commission - Technical Steel ResearchDownload norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 5.19ΜB   
 
Χρήσιμα έντυπα τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει Ν4014/2011Download norm
Συμπιεσμένο αρχείο .rar / Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.59ΜB

Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας - απλής μορφής (για Πολεοδομία) Download norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.03ΜB

Υπεύθυνη δήλωση στατικών έργωνDownload norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.03ΜB

Έντυπο έκδοσης αδείας μικρής κλίμακας Download norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.06ΜB

Έντυπο υπολογισμού προΰπολογισμού Οικοδομικού ΈργουDownload norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.06ΜB

Έντυπο κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ **NEO**Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.10ΜB

Στατιστικό Δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (Πολεοδομία)Download norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.33ΜB

Τεχνική έκθεση αποπεράτωσης οικοδομής (Πολεοδομία)Download norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.03ΜB

Τιμές εργασιών Οικοδομικών Έργων (ΑΤΟΕ)Download norm
Μορφή .pdf / Μέγεθος : 0.24ΜB

Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 (Γενική)Download norm
Μορφή .doc / Μέγεθος : 0.04ΜB
next
prev
×

Log in