ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ


Πλέον είναι κοινός τόπος οτι η ορθή διαχείριση των ενεργεικών αναγκών πρόσφέρει τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο που επενδύει σε αυτη. Μετά την έκδοση και την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) όλες οι νέες κατοικίες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες υψηλής ενεργειακής απόδοσης με εκδόση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη και για παλαιότερες κατασκευές απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. 

Μεγάλη ανάπτυξη επίσης παρουσιάζει και η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε κατοικίες όσο και σε ιδιόκτητα μικρά πάρκα παραγωγής ενέργειας. Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μπορεί να προσφέρει:

 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για νέες κατασκευές
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Πιστοποιητικά ενεγειακής απόδοσης
 • Πρότασεις ενεργειακής αναβάθμισης - Πράσινη κατοικία
 • Μελέτη φωτοβολτάικων εγκαταστάσεων

Energeiaka banner


Με ενδιαφέρει

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ


Πλέον είναι κοινός τόπος οτι η ορθή διαχείριση των ενεργεικών αναγκών πρόσφέρει τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο που επενδύει σε αυτη. Μετά την έκδοση και την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) όλες οι νέες κατοικίες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες υψηλής ενεργειακής απόδοσης με εκδόση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Ακόμη και για παλαιότερες κατασκευές απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. 

Μεγάλη ανάπτυξη επίσης παρουσιάζει και η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο σε κατοικίες όσο και σε ιδιόκτητα μικρά πάρκα παραγωγής ενέργειας. Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μπορεί να προσφέρει:

 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για νέες κατασκευές
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Πιστοποιητικά ενεγειακής απόδοσης
 • Πρότασεις ενεργειακής αναβάθμισης - Πράσινη κατοικία
 • Μελέτη φωτοβολτάικων εγκαταστάσεων

Energeiaka banner


Με ενδιαφέρει

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης (MEA) είναι πλέον απαραίτητη για την έκδοση των οικοδομικών αδειών είτε νέων είτε τροποποιούμενων κτιρίων.

Η ΜΕΑ έχει σκοπό τον σχεδιασμό της κατασκευής με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικό σε υψηλό βαθμό. Κατά την μελέτη υπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση για τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού, ζεστού νερού και φωτισμού. Η κατανάλωση αυτή συγκρίνεται με την κατανάλωση που έχει ένα κατάλληλο κτίριο αναφοράς το οποίο τηρεί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται από τον ΚΕΝΑΚ και βάσει του πηλίκου της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου που μελετάται προς την καταναλωση ενέργειας του κτιρίου αναφοράς γίνεται η κατάταξη σε δεδομένη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - ΦΕΚ 407Β΄ / 09-04-2010 - όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έως σήμερα

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης λαμβάνει υπόψη της όλους τους παρακάτω παραγόντες:

 • Τη χρήση του κτιρίου και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του.
 • Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής.
 • Την θέση, προσανατολισμό, παρακείμενα εμπόδια του κτιρίου.
 • Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και των εσωτερικών δομικων στοιχείων.
 • Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και του κτιριακού κελύφους.
 • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού, φωτισμού και ζεστού νερού.
 • Εναλλακτικά συστήματα ενεργειακής ή παθητικής θέρμανσης-ψύξης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

H ενεργειακή επιθεώρηση ουσιαστικά ελέγχει το ενεργειακό αποτύπωμα της κατασκευής μέσω της κατηγοριοποίησης κάθε κτιρίου σε ενεργειακές κλάσεις ανάλογα με το πόσο ενεργειακά αποδοτικό είναι. Με την ενεργειακή επιθεώρηση σχηματίζεται μια σαφής εικόνα για τις πραγματικές ενεργειακές απαιτήσεις της κατασκευής και είναι η βάση για μια μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης της.

Η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης περιλαμβάνει επι τοπου μετρήσεις και συλλογή στοιχείων τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να εκτελεστούν. Για το λόγο αυτό απαιτείται ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός και εξειδικευμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι και θα πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες μετρήσεις. Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων και οι υπολογισμοί που κατατάσσουν το κτίριο σε μια ενεργειακή κατηγορία. Σε περίπτωση που απαιτείται ενεργειακή αναβάθμιση της κατασκευής ακολουθεί πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης η οποία μπορεί να περιλλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω επεμβάσεις:

 • Αλλαγή κουφωμάτων
 • Εφαρμογή συστήματος εξωτερικης θερμομόνωσης.
 • Προσθήκη στεγάστρων - σκιάστων.
 • Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης
 • Χρήση φωτοβολταϊκών.
 • Εσωτερικές μονώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΕΑ)

Μετά απο μια ΜΕΑ ή μια ενεργειακή επιθεώρηση προκύπτει η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στην οποία ανήκει η υπο εξέταση κατασκευή.

Η κατάταξη αυτή πιστοποιείται με το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το ΥΠΕΚΑ βάσει των στοιχείων που προσκομίζει ο αρμόδιος μηχανικός. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του υπό εξέταση κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση και είδος καυσίμου, η τελική ενεργειακή κατανάλωση συνολικά και ανά χρήση, η ποσότητα των εκλυόμενων ρύπων, καθώς και υποδείξεις για επεμβάσεις ενεργειακής βελτίωσης κτιρίου.

Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει 9 κατηγορίες, με την Α+ να είναι η καλύτερη, βάσει του παρακάτω πίνακα.

Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης

Νέες κατασκευές / αλλαγές χρήσεως / προσθήκες / τροποποιήσεις κατασκευών απαιτείται να ανήκουν κατ' ελάχιστο στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

Το πιστοποιητικό έχει την παρακάτω μορφή :

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in