ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ


Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη. Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:

 • Τοπογραφική αποτύπωση. 
 • Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη - Πολεοδομικός έλεγχος, σχέδια κατόψεων / όψεων / τομών, μονώσεις, φωτισμό, αερίσμό.
 • Στατική μελέτη & επίβλεψη - 3D επίλυση, έλεγχο αντοχών / μετακινήσεων, σχέδια κατόψεων / λεπτομερειών.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης - Θερμομόνωση, απώλειες, θέρμανση / ψύξη, ενεργειακή κατηγορία. 
 • Πυροπροστασία - Έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση, έξοδοι διαφυγής, μέτρα πυροπροστασίας.
 • Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη - Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά, σχέδια κατόψεων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Ακάλυπτοι χώροι.
 • Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή.


Οικοδομική άδεια - Άδεια Δόμησης (κανονική ή μικρής κλίμακας) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και σε περιπτώσεις αλλαγής εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερικών ελαιοχρωματισμών όταν απαιτείται σκαλωσιά, διαμορφώσεων ακαλύπτων χώρων και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές)

Με ενδιαφέρει

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ


Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη. Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:

 • Τοπογραφική αποτύπωση. 
 • Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη - Πολεοδομικός έλεγχος, σχέδια κατόψεων / όψεων / τομών, μονώσεις, φωτισμό, αερίσμό.
 • Στατική μελέτη & επίβλεψη - 3D επίλυση, έλεγχο αντοχών / μετακινήσεων, σχέδια κατόψεων / λεπτομερειών.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης - Θερμομόνωση, απώλειες, θέρμανση / ψύξη, ενεργειακή κατηγορία. 
 • Πυροπροστασία - Έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση, έξοδοι διαφυγής, μέτρα πυροπροστασίας.
 • Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη - Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά, σχέδια κατόψεων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Ακάλυπτοι χώροι.
 • Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή.


Οικοδομική άδεια - Άδεια Δόμησης (κανονική ή μικρής κλίμακας) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και σε περιπτώσεις αλλαγής εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερικών ελαιοχρωματισμών όταν απαιτείται σκαλωσιά, διαμορφώσεων ακαλύπτων χώρων και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές)

Με ενδιαφέρει

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκγριση της οικοδομικής αδείας έχει σε γενικές γραμμές και σε μια επιγραμματική μορφή, ως εξής:

 1. Συλλογή στοιχείων για την ιδιοκτησία (συμβόλαια, ιδιοκτήτες κ.λ.π.)
 2. Εκπόνηση τοπογραφικού διάγραμματος
 3. Βεβαιώσεις υπηρεσιών όπως απαιτούνται (π.χ. Δασαρχείο, Αρχαιολογίας, Δήμου κ.λ.π.)
 4. Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 5. Κατάθεση και προέλεγχος φακέλου στην πολεοδομική αρχή
 6. Έλεγχος φακέλου και διαγράμματος δόμησης από τις αρμόδιες αρχές
 7. Έγκριση Άδειας Δόμησης
 8. Στατική μελέτη
 9. Έλεγχος στατικής επίλυσης από τις αρμόδιες αρχές
 10. Εκπόνηση λοιπών μελετών (Ενεργειακή απόδοση, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πυροπροστασία , κ.λ.π.) 
 11. Έλεγχος λοιπών μελετών
 12. Πληρωμές φορολογικών, κρατήσεων και αμοιβών μηχανικού
 13. Οικονομικός - φορολογικός έλεγχος
 14. Έκδοση Άδειας Δόμησης

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Οι έγκρισεις δόμησης ισχύουν για ένα (1) έτος

Οι οικοδομικές άδειες - άδειες δόμησης αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους.  Κατ εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. ή όγκου παραπάνω από 15.000 κ.μ.

Αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Αλλαγή ή παραίτηση επιβλέποντος μηχανικού
 • Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατική ή οποιασδήποτε μελέτης είτε αλλάζει είτε όχι το περιτύπωμα του κτιρίου αλλά χωρίς να αλλάζει ο όγκος και ο συντελεστής δόμησης της αρχικής άδειας.
 • Αλλάγη του συντελεστή δόμησης.
 • Αύξηση του όγκου της κατασκευής.
 • Αλλαγή χρήσεως της κατασκευής.

Ενημέρωση της οικοδομικής άδειας επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μικρής σημασίας τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Τοπικές αλλαγές στατικής μελέτης ή των υπόλοιπων μελετών
 • Για μεταβολές των διαστάσεων του οικοπέδου ή του κτιρίου (εντός συγκεκριμένων ορίων) όταν δεν παραβιάζεται ο συντελεστής δόμησης και οι υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου.

Η οικοδομική άδεια μπορεί να αναθεωρείται για παράταση ισχύος μετά από αυτοψία κατά περίπτωση:

 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αδείας έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται επ' αόριστο.
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αδείας δεν έχουν γίνει εργασίες ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται για άλλα 4 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της.
 • Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός η άδεια αναθεωρείται επ' αόριστο. 

 Άδεια εκσκαφών, επιχωματώσεων ή κατεδάφισης ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους εφόσον δεν αναθεωρηθούν.

Σε περιπτώσεις διακοπής των εργασιών χωρίς την υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή ανωτέρας βίας η άδεια παρατείνεται για όσο χρονικό δίαστημα ήταν επιβεβλημένη η διακοπή των εργασιών

ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι περιορισμένες και μικρές. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση αδειας μικρής κλίμακας (έγκρισή εργασιών μικρής κλίμακας). Όπως είναι λογικό το κόστος, ο χρόνος έκδοσης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σαφως λίγότερα σε σχέση με την τυπική οικοδομική άδεια. Ενδεικτικές περιπτώσεις που μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας είναι οι παρακάτω: 

 • Απλή περιτοίχιση με λιθοδομή μέχρι 1.00μ / Περίφραξη γηπέδων εκτός σχεδίου ή οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών του.
 • Γεωτρήσεις νερού και αντλητικές εγκαταστάσεις-κτίσματα.
 • Επισκευές όψεων και εσωτερικών επιχρισμάτων.
 • Επισκευή στέγης ή αντικατάστασή της (υπό προυποθέσεις)
 • Εσωτερική διαρρύθμιση χωρίς επεμβάσεις σε φέροντα στοιχεία και χωρίς αλλαγή χρήσεως.
 • Κοπή δέντρων.
 • Γεωτεχνικές έρευνες.
 • Κατασκευής πισίνας μέχρι 50τ.μ.
 • Κατασκευές πέργολας, φούρνων, τζακιών σε εσωτερικούς, ακάλυπτους χώρους και βεράντες.
 • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους (μέχρι 30cm).
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών / Τοποθέτηση ηλιακών.
 • Κατασκευή μικρής λιθόκτιστης αποθήκης σε γεωργικά καλλιεργούμενα γήπεδα.

 Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται εντός 2 ημερών από την κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Έχει διάρκεια ισχύος 12 μήνες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 2. Απαραίτητες εγρίσης από Υπηρεσίες κατά περίπτωση.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα κτηματολογίου.
 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού.
 5. Αντίγραφο άδειας δόμησης 
 6. Φωτογραφίες
 7. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση τακτοποιημένων ακινήτων.
 8. Άλλα απαιτούμενα σχέδια ή έγγραφα κατά περίπτωση.

Αναλυτικά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μπορείτε να δείτε εδω 

 Απλές εργασίες που δεν απαιτούν σκαλωσιές και δεν τροποποιούν τα πολεοδομικά μεγέθη (π.χ. ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση κλιματιστικών, αλλαγή εγκαταστάσεων κ.λ.π.) είναι δυνατό να γίνουν με απλή 48ώρη ενημέρωση εργασιών . Απαιτείται μια κατάθεση απλής αίτησης στην πολεοδομία και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η διάρκεια ισχύος μιας 48ώρης ΑΔΕΙΑΣ είναι 6 μήνες.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Μετά το πέρας των εργασιών απαιτείται η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού. Για να πραγματοποιηθεί πρέπει να ικανοποιούνται τα εξής:

 • Να έχει σφραγιστεί η άδεια οικοδομής για το πέρας των εργασιών - ηλεκτροδότηση.
 • Να έχει πληρωθεί το ΙΚΑ.
 • Να έχει πληρωθεί το απαιραίτητο ΦΠΑ.

Οι τρείς παραπάνω συνθήκες αποτελούν κρίσημα σημεία για τα οποία πρέπει να είναι ενημερωμένος ο πελάτης.

Ξεκινώντας από το πρώτο σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οταν συζητούμε για την έκδοση οικοδομικής αδείας από την πλευρά του μηχανικού εννοείται η έκδοση άδειας για την ανέγερση της κατασκευής. Αυτό σημαίνει οτι το κόστος αμοιβών μηχανικού για την έκδοση της οικοδ. άδειας περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις αμοιβές των απαραίτητων ΜΕΛΕΤΩΝ. Αυτές αρκούν μεν για να γίνει η έκδοση αδείας αλλά ΔΕΝ αρκούν για να γίνει και η σφράγισή της προς ρευματοδότηση μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής.  Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουν πληρωθεί και οι αμοιβές ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ των παραπάνω απαραίτητων μελετών. Αυτό το σημείο θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο με τον μηχανικό σας όταν παίρνετε μια προσφορά για το κόστος έκδοσης αδείας.

Πριν προχωρήσετε στην έκδοση αδείας ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ με τον μηχανικό σας έαν στο κόστος αδείας έχει συμπεριλάβει αμοιβές ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ.


Για κάθε κατασκευή προκύπτει κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας ένας ελάχιστος αριθμός ημερών απασχόλησης για τις οποίες θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ημερομίσθια προκείμενου το έργο να θεωρηθεί αποπερατωμένο. Το κόστος των ημερομισθίων αυτών είναι αυτό που ονομάζουμε "κόστος ΙΚΑ". Πριν την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα πρέπει να έχει πληρωθεί στο ΙΚΑ το ποσό που αντιστοιχεί στα ημερομίσθια αυτά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενώ μεν ο αριθμός ημερών απασχόλησης είναι συνολικά δεδομένος από την έκδοση της άδειας και πριν οποιαδήποτε εργασία δεν είναι δεδομένο το κόστος που θα καταλήξετε να πληρώσετε στο ΙΚΑ.

Αυτό συμβαίνει διότι δεν ορίζεται το που θα καταβληθεί το κάθε ημερομίσθιο. Δηλαδή μια ημέρα απασχόλησης ενός έμπειρου αρχιμάστορα με παιδιά μπορεί να έχει ημερομίσθιο 2-3 φορές το ημερομίσθιο για μια ημέρα απασχόλησης νέου ειδικευόμενου τεχνίτη. Πράγμα που σημαίνει ότι το σύνολο των ημερομισθίων αθροιστικά μπορεί να έχει μεγάλες διαφορές ανάλογα με τα συνεργεία και τα άτομα που επιλέγουμε. 

Ενημερωθείται για τον ελάχιστο αριθμό ημερών απασχόλησης στο έργο που σας ενδιαφέρει και ζητήστε μια ΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ του τελικού κόστους για το ΙΚΑ από τον μηχανικό σας.


Το τελευταίο σημείο είναι επίσης κρίσιμο και πολλές φορές προκαλεί αρκετά προβλήματα. Κατά την έκδοση της άδειας προκύπτει το λεγόμενο ελάχιστο κόστος οικοδομής. Το κόστος αυτό είναι το ελάχιστο που ζητείται να δικαιολογήσουμε ως δαπάνη κατά την ανέγερση του έργου και ελέγχεται από την εφορία μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή και ζητηθεί η σύνδεση με τα κοινόχρηστα δίκτυα. Ο έλεγχος του ελαχίστου κόστους γίνεται με την προσκομιδή τιμολογίων από τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο. Τα τιμολόγια αυτά ΠΡΕΠΕΙ να είναι από όλα τα στάδια εργασιών ΚΑΙ να αθροίζονται σε ποσό τουλάχιστο ίσο με το ελάχιστο κόστος που είχε προκύψει βάσει οικοδομικής αδείας. Κατά τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται οτι έχει πληρωθεί ένα ελάχιστο ΦΠΑ - φόρος για τις εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 

Ο ιδιοκτήτης του έργου ο οποίος θα πρέπει να έχει υπόψη του να εκδόσει και να κρατήσει τουλάχιστο τα απαραίτητα τιμολόγια για τις εργασίες που εκτελεί στο έργο για να τα προσκομίσει στην εφορία μετά την ολοκλήρωσή του.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in