Έκγριση εφαρμογής και χρήσης Ευρωκωδίκων σε όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού


Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1457Β΄ της 05-06-2014 εγκρίθηκε η εφαρμογή και η χρήση σε όλα τα ιδιωτικά και Δημόσια έργα των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Προσαρτημάτων τους ως Ελληνικά πλέον Πρότυπα. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ως κανονιστικών κειμένων για τον σχεδιασμό και την μελέτη νέων φερουσών κατασκευών καθώς και για την αποτίμηση και ανασχεδιασμό των υφιστάμενων φερουσών κατασκευών. Επίσης, αίρειται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των μέχρι σήμερα ισχύοντων ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, ΚΤΣ κ.λ.π. και πλέον ο κύριος του έργου επιλέγει το πλαίσιο των κανονισμών σχεδιασμού και μελέτης για το έργο ανάμεσα σε Ευρωκώδικα και υφιστάμενους Ελληνικούς κανονισμούς.  

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in