Για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ :

1.  Αίτηση 

2.  Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα με πλήρη στοιχεία υδροληψιών και ακινήτων σε ακτίνα 500μ. σε ΕΓΣΑ '87.

3.  Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού.

4. Τεχνική γεωλογική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου.

5. Άδεια χρήσης νερού ή / και εκτέλεσης έργου της γεώτρησης.

6. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος της γεώτρησης (εφόσον αυτή είναι ηλεκτροδοτημένη).

7. Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή.

8. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για την συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση.

9. Υπεύθυνες δήλωσεις.

10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου.

 

Για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ :

Όλα όσα απαιτούνται στην αρδευτική γεώτρηση και

11. Άδεια οικοδομής της οικίας ή της εγκατάστασης (όπου υπάρχουν).

12. Άδεια λειτουργίας (εάν πρόκειται για μονάδα-εγκατάσταση).

13. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της μονάδας / εγκατάστασης (εάν πρόκειται για μονάδα-εγκατάσταση).

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in